Lịch làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 16:30

Tin nhắn

Liên hệ nhanh

Đường dây nóng

+84 28 373 604 67

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG – TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG VÀ AN NINH TRẬT TỰ TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 09/6/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UB ngày 04/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-KCNC ngày 31/5/2017 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý các công trình, cơ sở hạ tầng ngân sách Nhà nước đầu tư trong Khu Công nghệ cao và tổ chức vận hành, khai thác, sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật; thực hiện bảo trì công trình; thực hiện các hoạt động dịch vụ công cộng, các hoạt động dịch vụ có thu phí trong Khu Công nghệ cao và hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-KCNC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Quyết định số 243/QĐ-KCNC ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc điều chỉnh Quyết định số 220/QĐ-KCNC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế thu và sử dụng phí bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-KCNC ngày 17/5/2019 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu phí an ninh trật tự trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 65/TB-KCNC ngày 02/12/2014 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về việc thu phí an ninh trật tự;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan khác.

 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

– Hướng dẫn này quy định trình tự thực hiện thu phí bảo trì công trình hạ tầng-tiện ích công cộng và an ninh trật tự tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hướng dẫn này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có dự án tại Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao (Ban Quản lý các dự án) và các tổ chức cá nhân liên quan khác.

+ Đối tượng đóng phí: Các cá nhân, tổ chức có dự án tại Khu Công nghệ cao.

+ Đơn vị thực hiện thu phí: Ban Quản lý các dự án Đầu tư -Xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Km 1001 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: (028)37360467.

 • Các phòng chức năng thực hiện trực thuộc Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
 • Các phòng chức năng trực tiếp hướng dẫn và thực hiện:
 • Phòng Quản lý Duy tu hạ tầng – tiện ích công cộng; điện thoại: (028)37360463.
 • Phòng Kế toán Tài chính; điện thoại: (028)37307391
 • Phòng phối hợp thực hiện: Phòng Hành chính Tổ chức; điện thoại: (028)37307390.
 1. Trình tự thực hiện:
 2. Thu phí bảo trì công trình hạ tầng-tiện ích công cộng:

– Mức thu: Mức thu được tính trên diện tích đất được bàn giao theo quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất nhân với giá phí do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, cụ thể:

+ Mức giá thu phí bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng trong Khu Công nghệ cao là: 0,48USD/m2/năm.

+ Đối với Nhà đầu tư được bàn giao đất trước ngày 01/01/2015 nhưng đến nay chưa khởi công xây dựng công trình, nhà máy thì thời điểm tính phí được tính từ ngày 01/01/2015.

+ Đối với Nhà đầu tư được bàn giao đất sau ngày 01/01/2015 thì thời điểm tính phí được tính từ ngày nhà đầu tư được bàn giao đất tại hiện trường.

– Căn cứ vào danh sách nhà đầu tư dự kiến thu trong năm kế hoạch đã được Ban Quản lý KCNC chấp thuận tại Văn bản chấp thuận kế hoạch thu và sử dụng phí bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng của năm kế hoạch, Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng sẽ thực hiện phát hành thông báo và hóa đơn đến các nhà đầu tư.

1.1. Thực hiện thu phí:

1.1.1. Đối với nhà đầu tư đóng một lượt:

 • Đầu tuần thứ hai của tháng 01 thuộc năm Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án sẽ tiến hành in phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC: Thời gian thực hiện 05 ngày.
 • Ban Quản lý các dự án triển khai phát hành giao phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC đến Nhà đầu tư: Thời gian phát hành hạn cuối ngày 31/01 của năm Kế hoạch.
 • Nhà đầu tư sau khi nhận được phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC phải triển khai thực hiện đóng phí, hạn cuối đóng phí là ngày 28/02 của năm Kế hoạch.
 • Sau khi gửi phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC nếu Nhà đầu tư không phản hồi, Ban Quản lý các dự án sẽ lên danh sách và mời họp đối với các Nhà đầu tư đó, thời gian mời họp dự kiến giữa tháng 4 của năm Kế hoạch.
 • Giữa tháng 5 của năm kế hoạch, Ban Quản lý các dự án sẽ lập báo cáo gửi BQL KCNC về tình hình thu phí BTCTHT-TICC của Nhà đầu tư.
 • Ban Quản lý các dự án sẽ kiểm tra theo dõi về tình hình đóng phí của các Nhà đầu tư để đôn đốc việc đóng phí của các Nhà đầu tư.
  • Đối với nhà đầu tư đóng 2 đợt (có thỏa thuận với Đơn vị Quản lý hạ tầng chia thành 02 đợt đóng):

a). Thực hiện thu đợt 1: Thực hiện tương tự như mục 1.1.1 (đối với nhà đầu tư đóng một lượt).

b). Thực hiện thu đợt 2:

 • Đầu tuần thứ nhất của tháng 7 thuộc năm Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án sẽ tiến hành in phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC: Thời gian thực hiện 05 ngày.
 • Ban Quản lý các dự án triển khai phát hành giao phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC đến Nhà đầu tư: Thời gian phát hành hạn cuối ngày 15/7 của năm Kế hoạch.
 • Nhà đầu tư sau khi nhận được phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC phải triển khai thực hiện đóng phí, hạn cuối đóng phí là ngày 31/7 của năm Kế hoạch.
 • Sau khi gửi phiếu báo và hóa đơn thu phí BTCTHT-TICC nếu Nhà đầu tư không phản hồi, Ban Quản lý các dự án sẽ lên danh sách và mời họp đối với các Nhà đầu tư đó, thời gian mời họp dự kiến giữa tháng 9 của năm Kế hoạch.
 • Giữa tháng 10 của năm kế hoạch, Ban Quản lý các dự án sẽ lập báo cáo gửi BQL KCNC về tình hình thu phí BTCTHT-TICC của Nhà đầu tư.
 • Ban Quản lý các dự án sẽ kiểm tra theo dõi về tình hình đóng phí của các Nhà đầu tư để đôn đốc việc đóng phí của các Nhà đầu tư.

 (Đính kèm: Mẫu 01 Phiếu báo thu phí BTCTHT-TICC; Mẫu 02 Phiếu báo thu phí BTCTHT-TICC 6 tháng đầu năm; Mẫu 03 Phiếu báo thu phí BTCTHT-TICC 6 tháng cuối năm).

 1. Thu phí An ninh trật tự:

– Mức thu được tính trên diện tích đất được bàn giao theo quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất nhân với giá phí quy định:

– Mức giá thu phí An ninh trật tự là: 0,12USD/m2/năm đất tính phí duy tu hạ tầng.

– Thời điểm tính phí được tính từ ngày Nhà đầu tư được bàn giao đất tại hiện trường.

– Căn cứ vào danh sách nhà đầu tư dự kiến thu trong năm kế hoạch đã được Ban Quản lý KCNC chấp thuận tại Văn bản chấp thuận kế hoạch thu phí An ninh trật tư của năm, Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng sẽ thực hiện phát hành thông báo và hóa đơn đến các nhà đầu tư để thực hiện thu phí.

 • Đầu tuần thứ hai của tháng 01 thuộc năm Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án sẽ tiến hành in phiếu báo và hóa đơn thu phí An ninh trật tự cho cả năm kế hoạch: Thời gian thực hiện 05 ngày.
 • Ban Quản lý các dự án triển khai phát hành giao phiếu báo và hóa đơn thu phí An ninh trật tự đến Nhà đầu tư: Thời gian phát hành hạn cuối ngày 31/01 của năm Kế hoạch.
 • Nhà đầu tư sau khi nhận được phiếu báo và hóa đơn thu phí An ninh trật tự phải triển khai thực hiện đóng phí, hạn cuối đóng phí là ngày 28/02 của năm Kế hoạch.
 • Sau khi gửi phiếu báo và hóa đơn thu phí An ninh trật tự nếu Nhà đầu tư không phản hồi, Ban Quản lý các dự án sẽ lên danh sách và mời họp đối với các Nhà đầu tư đó, thời gian mời họp dự kiến giữa tháng 4 của năm Kế hoạch.
 • Giữa tháng 5 của năm kế hoạch, Ban Quản lý các dự án sẽ lập báo cáo gửi BQL KCNC về tình hình thu phí An ninh trật tự của Nhà đầu tư.
 • Ban Quản lý các dự án sẽ kiểm tra theo dõi về tình hình đóng phí của các Nhà đầu tư để đôn đốc việc đóng phí của các Nhà đầu tư.

        (Đính kèm: Mẫu 04 Phiếu báo thu phí ANTT)

Văn bản pháp lý:
– Quyết định 5754/QĐ-UBND.pdf

– Quyết định 243/QD-KCNC.pdf

– Quyết định 220/QD-KCNCpdf

– Quyết định 120/QD-KCNC.pdf

 

Chuyên mục
Phản hồi gần đây
  About

  Ban Quản lý các dự án Đầu tư-Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố chính thức được thành lập theo Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2003 và sửa đổi bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 2146/QĐ-UB ngày 04/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlà một trong những đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu CNC.